Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαικών προγραμμάτων, καθώς και στην διενέργεια ερευνών αγοράς. Τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και έρευνες αγοράς που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σε αυτήν την θεματική ενότητα. Ειδικότερα:

Έρευνα αγοράς με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού:Εφαρμογή σε προιόντα της Κρήτης.

 • Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας-Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε. (Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης).
 • Διάρκεια: 1990-1991
 • Περιγραφή: Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διενέργεια πραγματικής έρευνας αγοράς σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης, για λογαριασμό των Κυλινδρόμυλων Κρήτης Α.Ε. Η ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή βασίστηκε τόσο στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, όσο και στην εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και ανάλυσης ποιοτικών μεταβλητών. Χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο λογισμικό, που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο, για τον υπολογισμό των τάσεων της αγοράς και τον καθορισμό της πολιτικής της εταιρείας μέσα από ένα σύνολο προτάσεων-σεναρίων.

Ανάπτυξη πολυκριτήριου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

 • Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας-ΕΤΕΒΑ.
 • Διάρκεια: 1991-1992
 • Περιγραφή: Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ), με σκοπό να βοηθήσει τα στελέχη της για στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Το λογισμικό περιλάμβανε: το υποσύστημα βάσης δεδομένων (για τη διαχείριση της πληροφορίας), το υποσύστημα βάσης μοντέλων (με αρκετά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων) και το υποσύστημα διαλόγου (για τη φιλική επικοινωνία με τον χρήστη).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικό management.

  • Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας.
  • Διάρκεια: 1992-1993
  • Περιγραφή:Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το επιστημονικό management. Περιλάμβανε τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης των δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης μοντέλων και μεθόδων από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές που χρησιμοποιούνται στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων.

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εξαγωγών Βασικών Κρητικών Γεωργικών Προϊόντων.

 • Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – ΕΤΠΑ.
 • Διάρκεια: 1992-1993
 • Περιγραφή: Η οργάνωση και ανάπτυξη των εξαγωγών βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα από έρευνες αγοράς που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Γαλλία, Γερμανία, κλπ) για τα βασικότερα Κρητικά αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί). Η ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης. Ταυτόχρονα εκπονήθηκε αναλυτική μελέτη των δικτύων διανομής, καθώς και μελέτες αξιολόγησης και στήριξης των αγροτικών συνεταιρισμών της Κρήτης.

Οργάνωση και Ανάπτυξη Εξαγωγών Κρητικών Γεωργικών Προϊόντων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

 • Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – ΕΤΠΑ Ι.
 • Διάρκεια: 1992-1993
 • Περιγραφή: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το προηγούμενο αποτελούν μια ολοκληρωμένη ενότητα για την ανάπτυξη των εξαγωγών των Κρητικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το έργο περιλάμβανε αναλυτική μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και έρευνες αγοράς στις συγκεκριμένες χώρες, εστιάζοντας κυρίως στις ενέργειες προβολής των βασικών Κρητικών αγροτικών προϊόντων.

Ανάπτυξη Δικτύων και Οικονομοτεχνική Μελέτη Εγκατάστασης Βιομηχανικής Μονάδας.

 • Χρηματοδότηση: ΕΤΕΒΑ – Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ.
 • Διάρκεια: 1993-1994
 • Περιγραφή: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης για λογαριασμό της Καράτζης Α.Ε. (πλαστικά δίχτυα και άλλα προϊόντα), η οποία αφορούσε την εγκατάσταση μιας νέας βιομηχανικής μονάδας σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς σε αγορές του εξωτερικού (Ρουμανία, Βουλγαρία) και επεξεργάστηκαν οι συλλεγμένες πληροφορίες. Η έρευνα επίσης περιλάμβανε και τη μελέτη ανάπτυξης ενός δικτύου πωλήσεων της νέας βιομηχανικής μονάδας.

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων για Συμβούλους Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης.

  • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία Leonardo da Vinci.
  • Διάρκεια: 1995-1996
  • Περιγραφή: Αναπτύχθηκε μια πολυκριτήρια μεθοδολογία πιστοποίησης προσόντων για συμβούλους περιφερειακής ανάπτυξης και το κατάλληλο λογισμικό. Έγιναν μελέτες για τις χώρες του κάθε εταίρου του προγράμματος και προσαρμόσθηκε η μεθοδολογία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε χώρας.

Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Νέου Οργανισμού Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων – Αναδιοργάνωση.

 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.
 • Διάρκεια: 1995
 • Περιγραφή: Αφορά την αναδιοργάνωση της ΝΑΧ και συγκεκριμένα την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (νομοθεσίας, κανονισμών, προσωπικού, κτιριακών υποδομών, μηχανολογικών υποδομών, κλπ), εκπόνηση νέου οργανισμού λειτουργίας της ΝΑΧ, επανασχεδίαση των υπηρεσιών της ΝΑΧ, επίβλεψη της μετάπτωσης στο νέο σύστημα.

Παροχή Συμβουλών σε Εξειδικευμένα Θέματα Αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

 • Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.
 • Διάρκεια: 1995-1998
 • Περιγραφή: Αφορά την έρευνα, μελέτη και η κατάρτιση εισηγήσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: Ευρωπαϊκών & Περιφ/κών Προγραμμάτων - Σύνταξη Προτάσεων και Δημιουργία Τοπικών & Διεθνών Δικτύων, Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης Υπηρεσιών & Εκπαίδευσης του Προσωπικού της Ν.Α, Ίδρυσης Επιχειρήσεων & Ιδρυμάτων Ν.Α. - Επενδυτικά Προγράμματα, Διασύνδεσης με Ευρωπαϊκά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, Τοπικά & Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστήμια κ.α.) - Οργάνωση Συνεδρίων, Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης, Θέματα Παιδείας - Προγραμματικές Συμβάσεις κα.

ΙΑΣΩΝ - Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων.

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - Άξονας NOW.
 • Διάρκεια: 1996–1997
 • Περιγραφή: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού Mutlimedia Information System, Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων που θα βασίζονται στα πολυμέσα (MULTIMEDIA) και που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την παράλληλη ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών μεθόδων προσαρμοσμένων στη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

The Greenways Project.

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - Άξονας YOUTHSTART.
 • Διάρκεια: 1996–1997
 • Περιγραφή: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος πολυμέσων το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί υπό δύο μορφές, σαν: Σύστημα πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων τουριστών και υποστήριξης του έργου των υπαλλήλων των γραφείων που θα λειτουργούν στις δύο κοινότητες. Εκπαιδευτικό εργαλείο για τους υπαλλήλους των γραφείων. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με πληροφορίες που αφορούν δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης (ενημέρωση υπαλλήλων των δύο κοινοτήτων και πλήρη λειτουργία συστήματος).

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Γραφεία Υποστήριξης της Διεθνοποίησης Σχέσεων (SME-ISO).

 • Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση- Πρόγραμμα ECOS Ouverture.
 • Διάρκεια: 1996-1998
 • Περιγραφή: Η οργάνωση και λειτουργία ενός γραφείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ECOS OUVERTURE, είναι ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Η διενέργεια δημοσκόπησης η επεξεργασία των δεδομένων και η ανάπτυξη Web-based βάσης δεδομένων είναι βασικές ενέργειες του προγράμματος, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η παραγωγή υλικών προβολής (φυλλάδια, multimedia CD-ROM, κλπ.) και η εκπόνηση διάφορων μελετών αποτελούν επιμέρους ενέργειες και έχουν σαν στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του γραφείου.

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων βασιζόμενο στη γνώση για διαφοροποίηση αγροτικών προϊόντων.

 • Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG VI – Πρόγραμμα Fair.
 • Διάρκεια: 1996-2001
 • Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έμπειρου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το σχεδιασμό και την προώθηση διαφοροποιημένων αγροτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκτενείς έρευνες αγοράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, κλπ.) και ανάλυση της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων καταναλωτών. Το σύστημα, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την πρόβλεψη της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων, το σχεδιασμό προϊόντων σύμφωνα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την επιλογή των βέλτιστων καναλιών διανομής.

The Green-Enterprises Project

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - Άξονας YOUTHSTART
 • Διάρκεια: 1997-2000
 • Περιγραφή: Δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των εταίρων του προγράμματος με κεντρικό σημείο (εξυπηρέτης) το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πληροφόρησης σε θέματα Τουρισμού.

Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοποίηση Προσόντων Στελεχών Πληροφορικής.

 • Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση-Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci.
 • Διάρκεια: 1997-2000
 • Περιγραφή: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου πιστοποίησης προσόντων για στελέχη που έχουν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία κατάρτισης σε θέματα πληροφορικής. Η εκτεταμένη έρευνα αγοράς και η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αποτέλεσε βασικό τμήμα του προγράμματος. Το μοντέλο βασίστηκε στις βασικές αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης, ενώ έχει γίνει χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

Πιλοτική εφαρμογή προτύπου μοντέλου ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης.

 • Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας: Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - Άξονας HORIZON.
 • Διάρκεια: 1997-2000
 • Περιγραφή: Η ίδρυση και λειτουργία παραγωικών κέντρων από άτομα με ειδικές ανάγκες (νοητική στέρηση) αποτέλεσε το βασικό στόχο του προγράμματος. Η συμμετοχή του ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α. επικεντρώθηκε στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αυτών των κέντρων.

Καινοτομίες στη διαχείριση παραγωγής – Οργάνωση επιχειρήσεων μέσω Logistics Information Technology – Τηλεματικής.

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT - Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική μεταβολή.
 • Διάρκεια: 1997-2000
 • Περιγραφή: Μελέτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σ ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, Μελέτη για εφαρμογή ολοκληρωμένου logistics management και χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την στήριξή του. Ανάπτυξη εκπειδευτικού υλικού όσον αφορά το τομέα του logistics management, Διαμόρφωση πληροφοριακού υλικού για τις επιχειρήσεις, Μελέτη για την αγορά εργασίας και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα των logistics.

Επιχειρηματικός επανασχεδιασμός με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξη τηλεργασίας.

 • Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT - Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική μεταβολή.
 • Διάρκεια: 1997-2000
 • Περιγραφή: Αφορά την πιλοτική εφαρμογή του επανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών των μηχανισμών ελέγχων και γενικότερα την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις λειτουργίες της επιχείρησης. Η πιλοτική εφαρμογή της τηλεργασίας και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε αλυσίδες λιανικού εμπορίου, τη δημιουργία τηλεματικού κέντρου που θα υποστηρίζει ενέργειες τηλεργασίας, εξ’ αποστάσεως κατάρτισης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την εγκατάσταση κέντρων παραγγελιών-πληροφόρησης των καταναλωτών, την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού που θα υποστηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τηλεματικού κέντρου και των κέντρων παραγγελιών καθώς και την κατάρτιση εργαζομένων και στελεχών του ομίλου ΙΝΚΑ-ΕΛΟΜΑΣ.

Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών της Εμπορικής Τράπεζας στη Δυτική Κρήτη.

 • Χρηματοδότηση: Εμπορική Τράπεζα Α.Ε.
 • Διάρκεια: 1998
 • Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορούσε μια πραγματική έρευνα αγοράς σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών της Εμπορικής Τράπεζας στη Δυτική Κρήτη. Η μελέτη περιλάμβανε επίσης και αναλυτική έρευνα της τραπεζικής αγοράς (μελέτη ανταγωνισμού). Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της Εμπορικής Τράπεζας και ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων που την επηρεάζουν αποτελούν τα βασικότερα αποτελέσματα του προγράμματος.

Ανάλυση Ικανοποίησης Πελατών της βιομηχανίας παραγωγής παλετών CHEP France.

 • Χρηματοδότηση: CHEP France.
 • Διάρκεια: 1988
 • Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορούσε την εκπόνηση μιας πραγματικής δημοσκόπησης για τους πελάτες της CHEP France (βιομηχανία παραγωγής παλετών και συναφών προϊόντων) και την ανάλυση των δεδομένων με σύγχρονες στατιστικές μεθόδους και πολυκριτήρια μοντέλα, με στόχο τον προσδιορισμό των καθοριστικών διαστάσεων της ικανοποίησης και των ομάδων πελατών με διαφοροποιημένες προτιμήσεις και συμπεριφορά.

Ανάλυση Ικανοποίησης Προσωπικού, Πελατών και Προμηθευτών της Adidas Japan.

 • Χρηματοδότηση: Adidas Japan.
 • Διάρκεια: 1998-1999
 • Περιγραφή: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε στην ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών, του προσωπικού και των προμηθευτών της Adidas Japan. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές έρευνες αγοράς (με προσωπική συνέντευξη, με ταχυδρομική αποστολή, σε εφημερίδες και ειδικό τύπο, κλπ). Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με σύγχρονες στατιστικές μεθόδους και εργαλεία λογισμικού που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο.

INNOVAGRO-Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας αγροδιατροφικών εταιρειών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου

 • Χρηματοδότηση: Interreg ADRION
 • Διάρκεια: 2017-2020
 • Περιγραφή: Το έργο INNOVARGO στοχεύει στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών  φορέων και των δημοσίων αρχών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου για την εισαγωγή της καινοτομίας εντός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών μεθόδων, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου

INNOVAGRO PLUS - Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area PLUS

 • Χρηματοδότηση: Interreg ADRION
 • Έναρξη: 01/01/2022
 • Διάρκεια: 6 μήνες
 • Περιγραφή: Ο στρατηγικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η περαιτέρω προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων, με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των Αγροδιατροφικών εταιριών, ανάμεσά τους και των Χανίων.

  Το νέο πρόγραμμα “INNOVAGRO Plus” αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους 180.000 ευρώ και αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου: “Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου”, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «INTERREG Adriatic-Ionian». Η διαχειριστική αρχή, επιβραβεύοντας το εταιρικό σχήμα (με επικεφαλής το Επιμελητήριο Χανίων) για την απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου των 1.060.000 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, προσέφερε την ευκαιρία, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, της πραγματοποίησης και του νέου έργου “INNOVAGRO Plus”, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων του προηγούμενου έργου.