Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1990 και είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ειδικεύεται στην υποστήριξη αποφάσεων βασιζόμενες σε μεθοδολογίες της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και στην υλοποίηση και εφαρμογή τους με τη βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα ερευνητικά του αντικείμενα είναι τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμογές και καλύπτουν τη λήψη αποφάσεων, τη θεωρία αποφάσεων, εξελικτικούς αλγορίθμους, μηχανική μάθηση και απόκτηση γνώσης απο δεδομένα.

Oι σκοποί του Εργαστηρίου αφορούν:

  • την κάλυψη των βασικών εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα λήψης αποφάσεωv
  • την μελέτη, ανάλυση και μοντελοποίηση συγκεκριμένων προβλημάτων απόφασης, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παρακολούθηση Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Σ.Υ.Α.) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εντάσσονται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Μάρκετινγκ
  • Πολυκριτήρια Ανάλυση
  • Εφαρμογές

Το προσωπικό αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τεχνικό/διοικητικό προσωπικό.

Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης

Διευθυντής ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.