Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ - ΜΠΔ 101

Ματσατσίνης Νικόλαος (ακ. υπεύθυνος)

Εισαγωγή στους Η/Υ, εξέλιξη των υπολογιστών (υλικό και λογισμικό Η/Υ, μνήμες, περιφερειακά), δομή και λειτουργία του Η/Υ, αρχιτεκτονική, λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα εργασίας. Περιβάλλον γλώσσας C, ανάπτυξη προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων, αριθμητικοί τελεστές, παραστάσεις. Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if, φωλιασμένα if, case). Τελεστές σύγκρισης, λογικοί τελεστές, συνθήκες. Επαναληπτικές δομές (while, do..while, for). Σύνθετοι τύποι δεδομένων (Πίνακες, string). Συναρτήσεις (functions), τυπικές παράμετροι, ορίσματα, τοπκές και καθολικές μεταβλητές. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C, μέχρι επιπέδου χειρισμού πινάκων.

Eργαστήριο: Προγραμματισμός σε γλώσσα C.

Θεωρία Παιγνίων - ΜΠΔ 407

Μαρινάκης Ιωάννης

Εισαγωγή. Παίγνια με δύο παίκτες. Παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Αμιγείς και Μικτές στρατηγικές. Μητρικά και Διμητρικά παίγνια. Σημεία ισορροπίας και σαγματικά σημεία. Θεώρημα minmax. Επίλυση μητρικών παιγνίων με Γραμμικό Προγραμματισμό. Επίλυση διμητρικών παιγνίων με Μη-Γραμμικό Προγραμματισμό. Ισορροπία Nash και σημεία Pareto. Ιεραρχικά παίγνια. Ισορροπία και ανισορροπία Stackelberg. Διεπίπεδος προγραμματισμός. Εφαρμογές στην Μικροοικονομία και δυοπώλειο Cournot. Εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας και ισορροπία Wardrop.

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση - ΜΠΔ 426

Μαρινάκης Ιωάννης

Μαθηματικά πρότυπα και εφαρμογές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης. Διαφορές μεταξύ ακέραιου και Γραμμικού Προγραμματισμού. Γραφήματα και δίκτυα. Δομές δεδομένων για δίκτυα και γραφήματα. Ανίχνευση γραφημάτων. Βέλτιστες διαδρομές και διακριτός Δυναμικός Προγραμματισμός. Τανύοντα δένδρα και αλγόριθμοι απληστίας. Προβλήματα ροών. Περιπλοκότητα αλγορίθμων και προβλημάτων. Γραμμική και Λαγκρανζιανή χαλάρωση. Μέθοδος Branch-and-Bound. Μέθοδος Τοπικής Ανίχνευσης. Ευρεστικοί Αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι προσέγγισης. Μετα-ευρεστικοί Αλγόριθμοι.

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη - ΜΠΔ 306

Τσαφαράκης Στέλιος

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Επίλυση Προβλημάτων. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές. Αβέβαια και Ασαφής Γνώση. Σχεδιασμός Ενεργειών. Έμπειρα Συστήματα. Μηχανική Μάθηση. Rough Sets. Νευρωνικά Δίκτυα. Γενετικοί Αλγόριθμοι. Ασαφή Σύνολα. Εξόρυξη Γνώσης. Ευφυείς μέθοδοι διασύνδεσης με το περιβάλλον (επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τεχνητή όραση, ρομποτική). Πράκτορας-Ευφυής Πράκτορας. Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων. Ευφυή Συστήματα και Εφαρμογές.

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - ΜΠΔ 324

Ματσατσίνης Νικόλαος

Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και τη τεχνολογία της πληροφορικής, Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήματα. Ανάλυση Αποφάσεων. Αποφασίζοντες. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων υπό ρίσκο και αβεβαιότητα. Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντελοποίηση και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων. Ευφυείς Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων. Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων. Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης. Συστήματα Data Warehouses & On Line Analytical Processing. Κατανεμημένακαι Web-based ΣΥΑ. Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα ERP-SCM-CRM. Αναδιοργάνωση ΠΣ-Επανασχεδίαση Λογισμικού. Εφαρμογές των ΣΥΑ στη Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, τη Βιομηχανία και την Παραγωγή, τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, την Ιατρική, το Περιβάλλον, κ.α. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών ΠΣ και ΣΥΑ καθώς και εκπόνηση εργασίας με χρήση διαφόρων συστημάτων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - ΜΠΔ 230

Ματσατσίνης Νικόλαος (ακ. υπεύθυνος)

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο-επισκόπηση. Δίκτυα υπολογιστών VAN, LAN, MAN, WAN. Δίκτυα προστιθέμενης αξίας. Πρότυπα μηνυμάτων Χ400 και Χ435. Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα (bar coding). Τεχνολογία της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εμπόριο, Internet-Intranets-Extranets. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων (EDI). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση καταναλωτή. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Positioning. Ηλεκτρονικά καταστήματα-Εικονικές Επιχειρήσεις. Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Αξιολόγηση εφαρμογών Η.Ε.-Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Διαχείριση Ροής Εργασιών. Τηλε-εργασία. Τηλε-εκπαίδευση. Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Ηλεκτρονικά κείμενα. e-Banking. Ηλεκτρονική δημοκρατία & e-Government. Information Retrieval-Filtering & Μηχανές Αναζήτησης. Ασφάλεια-Πιστοποίηση Γνησιότητας Εγγράφων & Υπογραφών. Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διεπιχειρησιακά και web-based Π.Σ. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Μεθοδολογίες και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Έλεγχος Ποιότητας - ΜΠΔ 405

Γρηγορούδης Ευάγγελος

Εισαγωγή στην ποιότητα και τις μεθόδους βελτίωσης ποιότητας. Έννοιες και εργαλεία ελέγχου ποιότητας. Βασικοί κλάδοι του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Βασικές έννοιες στατιστικής. Δειγματοληπτικά σχέδια αποδοχής παρτίδας. Σχέδια απλής, διπλής ή πολλαπλής δειγματοληψίας μέσω χαρακτηριστικών ή μεταβλητών. Σχέδια προοδευτικής δειγματοληψίας. Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου (ιδιοτήτων και μεταβλητών). Ειδικά διαγράμματα ελέγχου. Ειδικά θέματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας.

Μάρκετινγκ - ΜΠΔ 406

Τσαφαράκης Στέλιος

Ορισμός του μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Δραστηριότητες ΜΚΤ. Μίγμα ΜΚΤ. Περιβάλλον ΜΚΤ. Μάρκετινγκ στον Ελληνικό χώρο. Αγορά. Έρευνα της αγοράς. Κατάτμηση ή τμηματοποίηση της αγοράς. Το δυναμικό και η ζήτηση της αγοράς. Καταναλωτής, παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Κύκλος ζωής των προϊόντων, συναρτήσεις που εκφράζουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Πρόβλεψη πωλήσεων, επεξεργασία στοιχείων. Πολιτική τιμών, παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική τιμών. Προβολή των προϊόντων, διαφήμιση, προσωπικές πωλήσεις, προώθηση των πωλήσεων. Συστήματα διοίκησης στο Μάρκετινγκ.

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP/CRM) - ΜΠΔ 435

Ματσατσίνης Νικόλαος (ακ. υπεύθυνος)

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs), Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs, Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται από τα σύγχρονα ERPs, Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των ERPs, Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεων ERPs, Μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής και υλοποίησης ERPs, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP I) και Προγραμματισμός Παραγωγικών, Παρουσίαση Συστήματος ERP MBS Navision, Παρουσίαση Συστήματος CRM MBS Navision, Ειδικά Θέματα:Enterprise Application Integration, Δια-λειτουργικότητα, Service-Oriented Computing, Web Services.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΜΠΔ 408

Γρηγορούδης Ευάγγελος

Εισαγωγή στην ποιότητα (ορισμοί, βασικές διαστάσεις, ιστορική αναδρομή). Βασικές αρχές και αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η ΔΟΠ ως νέα κουλτούρα. Φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη ΔΟΠ (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, Feigenbaum). Ικανοποίηση πελατών και συστήματα εξυπηρέτησης πελατών. Βραβεία ποιότητας (Deming, EFQM, Malcolm Baldridge). Έλεγχος ανταγωνιστικότητας και αξιολόγηση επιδόσεων. Εργαλεία ΔΟΠ (βελτίωση ποιότητας, στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας, τεχνικές ανάλυσης του Taguchi, κ.λπ.). Πρότυπα και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Κόστος ποιότητας.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία - ΜΠΔ 433

Ματσατσίνης Νικόλαος & Γρηγορούδης Ευάγγελος

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οργάνωση και διοίκηση ΜΜΕ. Νομοθεσία ΜΜΕ. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Διαχείριση έργων και πόρων. Μοντέλα ανάπτυξης ΜΜΕ. Λογιστική και κοστολόγηση των ΜΜΕ. Χρηματοδότηση ΜΜΕ. Βιωσιμότητα ΜΜΕ. Ηγεσία. Καινοτομία και ΜΜΕ. Καινοτόμες Ιδέες. Δημιουργικότητα, ανταγωνισμός, τμηματοποίηση αγορών. Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, προώθηση πωλήσεων, αξιολόγηση ΜΜΕ, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάπτυξη και αξιολόγηση στρατηγικής, χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων. Εργαστήρια.

Επιχειρηματική Ευφυΐα & Διαχείριση Γνώσης - ΜΠΔ 518

Ματσατσίνης Νικόλαος

Επιχειρηματική Ευφυΐα. Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δομή, αρχιτεκτονική και ανάλυση ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δημιουργία, απόσπαση, επεξεργασία και διαμοιρασμός δεδομένων από εφαρμογές επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Οντολογίες και σημασιολογία. Εμπορικά πακέτα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Παρουσίαση και ανάλυση. Διαχείριση Γνώσης - Εισαγωγή. Βασικές έννοιες διαχείρισης πληροφορίας & γνώσης.  Analytics και Επιχειρηματική Ευφυΐα. Τρόποι αναπαράστασης των δεδομένων. Αποθήκες Δεδομένων και συστήματα OLAP.  Business Analytics. Ανάλυση Μεγάλων Όγκων Δεδομένων. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (Data Mining). Δομημένη και αδόμητη πληροφορία. Απόσπαση, απόκτηση και εκμαίευση γνώσης. Μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης (δέντρα αποφάσεων, πίνακες απόφασης, εννοιολογικοί γράφοι, συμπερασματικοί κανόνες κ.τ.λ.). Μετασχηματισμός, ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης. Λήψη αποφάσεων & Επιχειρηματική Ευφυΐα. Βελτιστοποίηση επιχειρηματικής απόδοσης με χρήση συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων και εφαρμογή τους στην Επιχειρηματική Ευφυΐα. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Κύκλος ανάπτυξης και αρχιτεκτονική). Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Σχεδιασμός, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.

Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΜΠΔ 514

Μαρινάκης Ιωάννης

Ο ρόλος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδιασμός ζήτησης και προσφοράς σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Εφαρμογές και μαθηματική προτυποποίηση. Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα προβλημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, το πρόβλημα της συσκευασίας κουτιών. Μεταφορές και διανομή προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σχεδιασμός δικτύου διανομής. Κανάλια διανομής. Σχεδιασμός δρομολογίων. Προβλήματα επιλογής στόλου και μεγέθους οχημάτων. Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων. Παραλλαγές προβλημάτων διανομής προϊόντων (χρονικά παράθυρα, πολλαπλά προϊόντα, ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, προβλήματα ταυτόχρονης διανομής και παραλαβής προϊόντων). Προβλήματα προγραμματισμού οχημάτων. Προβλήματα προγραμματισμού πλοίων. Προβλήματα δρομολόγησης αποθεμάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. (Απλής περιόδου πρόβλημα δρομολόγησης αποθεμάτων, πολλαπλών περιόδων πρόβλημα δρομολόγησης αποθεμάτων) Προβλήματα χωροθέτησης αποθηκών. Επιλογή τοποθεσίας πώλησης. Προβλήματα επικάλυψης συνόλου. Προβλήματα p-κέντρων και p-μέσων. Προβλήματα εγκατάστασης μίας ή πολλαπλών αποθηκών. Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο ρόλος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων (Μοντελοποίηση, ανάπτυξη, μέθοδος επίλυσης).