Λογισμικό

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων έχει αναπτύξει ένα σύνολο προγραμμάτων λογισμικού για την ανάλυση και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Τα πακέτα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές πραγματικές εφαρμογές, οι οποίες αφορούσαν έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις. Τα βασικότερα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Musa - MUlticriteria Satisfaction Analysis

Η μέθοδος MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) είναι ένα εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης πελατών. Το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα ικανοποίησης πελατών, που συλλεγονται μέσα από έρευνες αγοράς, και η ανάλυση βασίζεται σε ένα συλλογικό μοντέλο ανάλυσης προτιμήσεων (collective preference disaggregation model), υποθέτοντας ότι υπάρχει μια ιεραρχική δομή που διέπει τα κριτήρια ικανοποίησης.  Η μεθοδολογία ακολουθεί τις αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης (multicriteria analysis) με τη χρήση τεχνικών γραμμικής παλινδόμησης (ordinal regression techniques). Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η διατήρηση του ποιοτικού χαρακτήρα των προτιμήσεων των πελατών, αφού δεν απαιτείται καμία αυθαίρετη κωδικοπίηση για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.

Minora

Το Minora είναι ένα αλληλεπιδραστικό πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που έχει στόχο την τελική ιεράρχηση ενός συνόλου εναλλακτικών ενεργειών.

Markex

Το Markex είναι ένα πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή και μερίδια αγοράς που έχει στόχο την έρευνα αγοράς όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα.

Utastar

Το Utastar έχει ως στόχο την υποστήριξη των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην κατανόηση και χρήση της Αναλυτικής - Συνθετικής μεθόδου Πολυκριτήριας Ανάλυσης, UTASTAR.

MarketS

Η Web εφαρμογή MarketS (Market Simulator) αποτελεί ένα πολυκριτήριο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Marketing και προσομοίωσης της αγοράς. Δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΠΔ 324- Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.