Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας αγροδιατροφικών εταιρειών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου

Ακρωνύμιο έργου: INNOVAGRO

Άξονας προτεραιότητας: 1 – Innovative and smart region

Ειδικός στόχος: Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου

Διάρκεια: 2017-2020

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.060.000,00 Ευρώ

Συνεισφορά ΕΕ: Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ 756.500,00 Ευρώ, προϋπολογισμός IPAII 144.500,00 Ευρώ

Περίληψη έργου

Η περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου χαρακτηρίζεται από χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας, περιορισμένη ικανότητα των ΜΜΕ, ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων, χαμηλές συνέργειες μεταξύ του αγροδιατροφικού και του τουριστικού τομέα, καθώς και έλλειψη φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μερικά ισχυρά σημεία, όπως η ύπαρξη ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων, η ύπαρξη ορισμένων ανταγωνιστικών και πολύ ενεργών ομάδων έρευνας και καινοτομίας, αν και με κακές ενδοπεριφερειακές κοινές δραστηριότητες, καθώς και η ύπαρξη Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) . Στα δυνατά αυτά σημεία μπορεί να εστιάσει η διεθνής συνεργασία με στόχο τη εύρεση λύσεων στο κοινό πρόβλημα της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αρκετά πολύπλοκο και απαιτεί την καλή γνώση της διεθνοποίησης, την πρόσβαση στις αγορές, τη χρηματοδότηση, τη δικτύωση, την ικανότητα καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία, καθώς τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές γεωργίας. Περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση νέων μορφών ανάπτυξης και λειτουργία των ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική αντίληψη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών φορέων και των δημοσίων αρχών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου για: α) Την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων, β) Την ανάπτυξη της διεθνοποίησης των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων, γ) Την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι: 1) ένα Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων και του τουρισμού και 2) ένα Ψηφιακό Διακρατικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (VIBIEC), που προσφέρει υποστήριξη μέσω ψηφιακών εργαλείων σε ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα του κύριου έργου είναι: α) Η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των ΜΜΕ αγροτροφικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, β) Η αύξηση του ποσοστού των αγροδιατροφικών ΜΜΕ που συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης, διεθνοποίησης και καινοτομίας, γ) Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ινστιτούτων Ε&Α, των ΜΜΕ και των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών στον τομέα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και δ) Η αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών γεωργίας. Τέλος, οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι: α) ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό, β) Αγρότες, γ) Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, δ) Οργανισμοί Ε&Α και ε) Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.

Ιστοσελίδα: https://innovagro.adrioninterreg.eu/

Ανοιχτή πρόσκληση για εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σου έργου INNOVAGRO